Supply and Delivery of Materials for Fabrication of Fiber Glass Banca
March 20, 2019
WE MAKE CHANGE WORK FOR WOMEN
April 8, 2019

ASSET Scholars

Si Alkalde Ruel Brioso Tuy sa pakikipag ulay sa mga magurang asin mga estudyanteng benipesyaryo kan Asistensya Sa Estudyanteng Tinambacqueño Scholarship Program kan Lokal na Gobyerno kan Banwaan nin Tinambac.
Kasabay kan pagtitiripon iyo man ang pagtao kan Educational Cash Assistance para sa gabos na ASSET Scholars.
Sa mensaheng ipinaabot ni Alkalde Tuy saiyang pinag omaw ang gabos na mga iskolars na magradwar ngunyan na Marso asin saiyang pinagirumdom sa mga estudyante na kun sinda makagradwar, makakuang maray na trabaho asin mapamaray ang buhay, dai malingaw na giraray ngapit na panahon magbalik asin mag istar man giraray sa satong banwaan asin tabangan an kapwa tinambacqueño, lalong lalo na si mga tawong nangangaipo nin tabang asin nasa pinaka laylayan ang pagbuhay. Sa arog kaning paagi sinda makakabalos sa gabos na tabang asin asistensyang itinao sainda kan satong lokal na gobyerno.
Para man sa mga iskolars na padagos na maeskwela sa masurunod na taon, saiya man na sinabi na mag igot asin maging dedikado sa pag eskwela nin huli ta ang lokal na gobyerno pirming yaon para magtaong asistensya sa gabos na estudyanteng pursigido asin dedikadong makatapos kan saindang pag eskwela.
Congratulations po sa gabos na iskolars na magradwar ngunyan na taon asin siring man ang pagpasalamat sa mga kamagurangang asin mga iskolars sa padagos na suporta sa mga programa sa edukasyon kan lokal na gobyerno kan banwaan nin Tinambac.
See you next school year, our dear scholars!