122nd Death Anniversary of Dr. Jose P. Rizal
January 4, 2019
Supply of Labor and Materials for Construction of Multi-Purpose Complex P1 at Brgy. Cagliliog
January 4, 2019

Maogma asin Progresibong Bagong Taon

Hale po sa pamilya kan satong Alkalde, Atty. Ruel Brioso Tuy , an pagpaabot nin Maogma asin Progresibong Bagong Taon sa lambang Tinambaqueño.
Lugod ang pagsabat nyato sa maabot na taon magtao satuya nin kaogmahan, kauswagan asin kasaganahan sa buhay. Minamawot po nyato na ang taon na ini magdulot sa lambang saro sa satuya nin katoninongan asin magdanay ang pagtatarabangan, pagkaminootan bako lang sa lambang pamilya, siring man sa satong padangat na banwaan asin nasyon.
Lugod pirmi nyato isapuso na mas halangkaw dapat pirmi ang kamawotan kan pagkakasararo kaysa pagkakasuruway.
Asahan po nindo na an satong lokal na gobyerno, siring sa dati ,padagos man giraray an pagtaong serbisyo sa lambang kahimanwa nyato na mayong pinipili, may inadalan o mau, pobre man o mayaman, kaalyado man sa pulitika o dai pirming ibinubukas ang serbisyo sa tao.
Sa liwat , Maogmang Pagsabat po kan Bagong Taon mga kahimanwa, asin arog kan dati, kaogmahan po pirmi kan satong lokal na gobyerno na pagserbihan ang gabos na konstituentes kan banwaan nin Tinambac.